L’Executiu de Mariano Rajoy considera que, en les modificacions introduïdes a la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya del 2005, aprovades el passat febrer dins del paquet de les anomenades lleis òmnibus, hi ha tres articles que envaeixen competències estatals.

Després d’un període de negociacions entre Estat i Generalitat que va acabar sense acord, el Govern espanyol ha decidit interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra els articles en qüestió. Així ho va aprovar el passat divendres el Consell de Ministres, que va instar Rajoy a recórrer al Tribunal Constitucional.

De fet, els tres articles en modifiquen d’altres de la normativa del 2005 que ja van ser impugnats per l’Estat sense que de moment hi hagi hagut una sentència al respecte. L’Executiu espanyol considera que, en les modificacions en la Llei catalana, es mantenen els preceptes impugnats el 2006 i a més s’estenen a nous paràmetres introduïts.

Els articles de la discòrdia

En concret, el Govern de Rajoy portarà al TC els articles 7, 9 i 10 de la normativa del 2012. El primer modifica l’article 111 del 2005, ja impugnat, que en la modificació estableix en l’apartat j) que correspon a la Generalitat “exercir les potestats d’inspecció, control i sanció en els aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual i en la prestació d’aquests serveis”, per la qual cosa “pot prendre les mesures de protecció activa de l’espectre”.

Pel que fa a l’article 9, que modifica el redactat de l’article 127 del 2005, en el punt 2 apunta que “correspon a l’òrgan competent dins l’Administració de la Generalitat, d’ofici o a instància del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’exercici d’activitats d’inspecció dels aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual, en particular, pel que fa a les característiques i l’estat de les instal·lacions i els equips emprats i a les condicions d’ús de l’espectre radioelèctric i, en tot cas, en els supòsits de prestació de serveis audiovisuals”.

I afegeix que “les dades obtingudes com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats d’inspecció han d’ésser trameses al CAC, perquè pugui exercir les potestats de sanció establertes per aquest títol, sens perjudici de les potestats sancionadores que corresponen a l’òrgan competent de l’Administració en matèria de comunicacions electròniques”.

Finalment, en l’apartat a) l’article 10 del 2012, que modifica el 132 del 2005, s’estableix com a infraccions molt greu “la prestació de serveis de comunicació audiovisual (…) sense disposar de la llicència corresponent o sense haver dut a terme la comunicació prèvia preceptiva, segons que correspongui, i la col·laboració necessària per a la prestació d’aquests serveis”.

A més, afegeix que el CAC o el Govern “han d’identificar la persona física o jurídica a qui es pugui atorgar la condició de responsable editorial dels continguts que es difonen, i també les persones la intervenció de les quals és necessària o transcendent per a la dita prestació, sigui com a prestadores dels serveis de suport als serveis de difusió, sigui com a distribuïdores de serveis de comunicació audiovisual, sigui com a propietàries dels immobles des dels quals s’efectuen les activitats de difusió il·legal”.

En aquest punt, entre els subjectes responsables de les infraccions estarien les operadores de telecomunicacions, cosa que l’Executiu espanyol considera que vulnera les competències estatals.

Competències “exclusives” estatals

El Govern de Mariano Rajoy argumenta que, segons la Constitució, li corresponen a l’Estat les competències “exclusives” en matèria de telecomunicacions i radiocomunicació, el que inclou la gestió, la planificació, l’administració i el control de l’espai radioelèctric.

A més, assegura que aquestes competències s’han de distingir “clarament” de les relatives als serveis de radiodifusió sonora i de difusió televisiva, i que correspon a l’Estat la regulació del règim jurídic bàsic dels mitjans de comunicació social sense perjudici de les facultats que, en el seu desenvolupament i execució, corresponguin a les comunitats autònomes.