El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores de les subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès corresponents a 2021.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha introduït algunes modificacions com a conseqüència de la constant evolució del sector i també de la necessitat d’adaptar-se als canvis normatius que s’han introduït des de l’aprovació de les anteriors bases, el 2019.

Una de les novetats és la introducció de la deduplicació (sistema per eliminar la duplicació de dades quan els usuaris únics accedeixen a un mateix web des de dos o més dispositius) en els criteris emprats en la determinació de l’import de la subvenció en concepte de suport a la difusió. Així, s’abonaran 0,0075 euros per usuari únic als mitjans que presentin dades de difusió d’una entitat certificadora que utilitzi aquest sistema, mentre que a la resta seran 0,005 euros com fins ara.

D’altra banda, i d’acord amb les demandes del sector, s’han incorporat noves categories professionals per al còmput de l’import de les subvencions, com són les de traductor, responsable de xarxes socials, editor de vídeo, responsable d’operacions digitals i director d’estratègia.

A més, en l’apartat de professionalització, quan un treballador hagi estat substituït per un altre amb les mateixes condicions de categoria i jornada, es comptabilitzaran els dos com un de sol als efectes del còmput màxim.

Finalment, les noves bases reguladores introdueixen canvis en la formes de justificació de les subvencions, i també s’han incorporat alguns requisits conforme la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.