L’avantprojecte del Govern per tal de simplificar, agilitzar i reestructurar l’administració consta de 631 articles, entre els quals hi ha la modificació de la llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

En concret, la Llei òmnibus preveu que l’ens regulador passi ha estar format per cinc consellers en lloc dels deu actuals. D’aquests, quatre haurien de ser proposats per un mínim de dos grups parlamentaris (fins ara eren tres) i obtenir el recolzament d’una majoria de dos terços de la cambra. El president del CAC, com fins ara, seria proposat i nomenat directament pel Govern després “d’escoltar l’opinió majoritària” dels altres quatre consellers.

Pel que fa a la CCMA, la Llei òmnibus preveu que els membres del seu consell de govern passin de dotze a cinc. A més, preveu que el president assumeixi més poders: entre d’altres, hauria de proposar bona part de les decisions que acordi el consell de govern i assumiria el nomenament del personal directiu.

En canvi, el director general –càrrec que des de setembre ocupa provisionalment el director de Catalunya Ràdio, Ramon Mateu– seria substituït per un director gerent, amb condició de personal d’alta direcció, que seria responsable de l’administració i que assistiria a les reunions amb veu però sense vot. Aquest càrrec ha de ser nomenat per majoria absoluta del consell de govern a proposta del president.

A banda, l’avantprojecte de Llei òmnibus preveu el manteniment del consell assessor de continguts i programació de la CCMA amb els 21 membres que es preveuen actualment.

El Govern espera poder aprovar el text, que ja és a exposició pública, abans de les vacances d’agost.