En el marc del compromís del president de la Generalitat, Artur Mas, amb les “tres A” (austeritat, aprimament i agilitat), el consell executiu va aprovar aquest dimarts reduir a més de la meitat el pressupost destinat a publicitat institucional als mitjans de comunicació. Segons l’acord marc de gestió de gestió i inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació aprovat pel Govern, el pressupost per al període 2011-2012 serà de 21,5 milions d’euros, quan en l’anterior acord marc era de 53.

Segons va explicar el portaveu del Govern, Francesc Homs, “hi ha elements de publicitat i difusió que s’han de continuar fent al nostre país, encara que hi hagi una situació de crisi econòmica, esdeveniments de gran interès per la ciutadania, però les exigències pressupostàries ens obliguen a fer una previsió de despesa clarament molt inferior”.

La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió contractarà totes les campanyes

L’acord marc que es va aprovar licitar i adjudicar aquest dimarts mitjançant procediment obert, que té una vigència de dos anys i es pot prorrogar un més, té com a finalitat aconseguir les “millors condicions econòmiques” en la contractació d’espais publicitaris i un “millor servei” en els diferents mitjans de comunicació per a les accions publicitàries la Generalitat.

Amb aquest acord es vol facilitar la coordinació de la planificació i inserció de campanyes dels diferents departaments, reduir els terminis de feina, i fer més eficient el procés de contractació de la publicitat.

La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència és la responsable de supervisar i contractar totes les campanyes que vulguin realitzar els departaments. Així, aquesta direcció general haurà de tenir coneixement de les previsions dels diferents departaments sobre totes les contractacions d’espais publicitaris, i haurà de ser consultada en la definició dels plans de mitjans de les campanyes.

La contractació i el finançament corresponent al disseny creatiu i a la producció de les campanyes anirà a càrrec de la Direcció General, mentre que la contractació i el finançament de la gestió i la inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les promogui.

No obstant això, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió podrà acordar, prèvia petició, la contractació i el finançament amb càrrec al seu pressupost de la gestió i la inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació que siguin promogudes per altres departaments, ja sigui pel caràcter transversal de la campanya, per l’especial interès públic que promou, o bé per raons pressupostàries.

A més, tots els departaments de l’Administració de la Generalitat, els organismes i les entitats que en depenen, hauran de contractar les empreses adjudicatàries de l’acord marc.