El Consell Executiu va aprovar aquest dimarts trametre al Parlament el projecte de reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) perquè es pronunciï sobre la proposta presentada d’acord amb el que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’informe previ de la cambra relatiu al reglament de la GAIP per garantir la independència orgànica i funcional de la Comissió, té caràcter vinculant i és un tràmit necessari per procedir a l’aprovació del decret.

La GAIP és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la legislació reconeix a totes les persones d’accedir a la informació pública. En l’actualitat, la Comissió ja exerceix la seva tasca, un cop el Parlament va designar l’any passat els seus cinc: Elisabet Samarra (presidenta), Oriol Mir (vicepresident), Teresa Perelló, Josep Mir i Manuel Ibarz.

El reglament que ara el Govern sotmet a l’informe previ del Parlament té com a objectiu garantir i potenciar la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l’àmbit funcional que li correspon, així com l’estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui exercir les seves responsabilitats.