El Govern impulsa una nova regulació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb la qual persegueix tres grans objectius: facilitar l’accés a la informació que es publica; augmentar l’eficiència i la qualitat del procés d’edició, publicació i difusió; i garantir la seguretat jurídica i la coherència de la normativa reguladora.

Així doncs, l’Executiu elaborarà un projecte de decret per modificar la normativa actual que regula l’ordenació, l’estructura i la gestió del DOGC. Prèviament es realitzarà una consulta pública.

D’entrada, amb la iniciativa es pretén disposar d’una estructura del contingut del DOGC que faciliti l’accés de la ciutadania als documents que puguin ser del seu interès, en funció dels ens i òrgans emissors i del contingut; assegurar sempre l’autenticitat i la integritat de les còpies en format digital dels documents publicats; incorporar les possibilitats d’accés a la informació derivades de l’evolució dels mitjans tecnològics; i preveure instruments alternatius que garanteixin la publicació i consulta del DOGC en cas de possibles incidències.

Pel que fa al segon objectiu, es vol disposar d’una estructura més adaptada a les necessitats i expectatives dels ens i òrgans emissors dels documents a publicar; garantir que totes les persones que emeten ordres d’inserció de documents estan legalment facultades per poder-ho fer; determinar el contingut de les ordres d’inserció en funció de la informació que sigui estrictament necessària per a la finalitat de la publicació oficial; preveure l’edició de diversos annexos a un número del DOGC per tal de poder atendre totes les publicacions en els terminis requerits; millorar la resposta a les expectatives dels emissors de documents pel que fa als terminis de publicació en les edicions ordinàries; i establir, en el marc de l’Administració de la Generalitat, els òrgans competents per ordenar la publicació de documents.

Finalment, amb el projecte de decret es vol garantir la seguretat jurídica i la coherència de la normativa reguladora del DOGC. En concret, es busca adaptar l’edició i la publicació del DOGC a l’evolució experimentada per tot el marc legal que hi té una incidència directa o indirecta; i, particularment, es vol incorporar al contingut dels documents que s’han de publicar els requeriments derivats del marc legal vigent en matèria de protecció de dades personals.