La Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació a Catalunya ha presentat un document que analitza la situació que travessa el sector a causa de factors conjunturals, les transformacions estructurals del sector i la crisi econòmica general.

Per fer-hi front, presenta una cinquantena de propostes d’actuació que es divideixen en dos blocs. En el primer hi ha 18 mesures de caràcter transversal que responen a un plantejament global, i en el segon es plantegen una trentena de mesures específiques per a cada àmbit.

Els autors de Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació assenyalen que les propostes són “un punt de partida que requerirà d’un esforç continuat perquè les mesures que s’hi plantegen es duguin a terme”.

Propostes transversals

Sector industrial

 • Reconeixement del sector dels mitjans de comunicació com una indústria estratègica i elaboració d’un pla específic per als propers anys.
 • Creació d’un epígraf específic per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Ministeri d’Hisenda.
 • Més col·laboració entre les empreses del sector, amb mesures com ara la creació d’un clúster de la informació i producció de continguts.
 • Suport a la creació de nous mitjans sota noves fórmules empresarials o de gestió.

Fiscalitat

 • Mesures fiscals per afavorir l’estabilitat dels mitjans i dels professionals.
 • Tracte específic per als autònoms que treballen en l’àmbit de la comunicació.

Ocupació i marc laboral

 • Contractació correcta i atenció a les condicions laborals dels professionals dels mitjans.
 • Regular la figura del col·laborador.
 • Evitar abusos en la multifuncionalitat.
 • Reconeixement dels professionals dels suports digitals i de nous perfils en el sector.
 • Esforç per al manteniment de les plantilles i suport als professionals en processos de regulació d’ocupació.
 • Fomentar l’ús del contracte en pràctiques per a recents llicenciats com a alternativa a un abús dels estudiants en tasques que corresponen a una relació laboral.

Formació

 • Impuls a la formació continuada dels professionals.
 • Formació específica per al desenvolupament de nous perfils i tasques professionals.

Política de subvencions del Govern i publicitat institucional

 • Revisió de les ajudes públiques i publicitat institucional.

Dret a la informació

 • Desenvolupament legislatiu del dret a la informació dels ciutadans.

Impacte de les TIC i les telecomunicacions

 • Col·laboració amb les empreses de telecomunicacions per a l’evolució del sector i del model de negoci.
 • Compensació per l’ús dels continguts dels mitjans per part dels agregadors a internet.

Propostes específiques per àmbits

Premsa

 • Mesures per reforçar la distribució de la premsa.
 • Impuls a la presència de les publicacions en català a les plataformes digitals.
 • Mesures de protecció de la fotografia periodística.
 • Conscienciar la població del valor social del periodisme de qualitat i de la cultura.
 • Foment de la premsa a les escoles i instituts.

Ràdio

 • Fomentar la complementarietat entre el sector públic i el sector privat.
 • Urgència perquè es firmi el nou contracte programa plurianual de la CCMA.
 • Creació d’un organisme ad hoc per posar en valor el mitjà.
 • Flexibilitzar la normativa per facilitar la col·laboració entre administracions públiques i concessionaris privats en l’àmbit local i comarcal.
 • Explorar nous nínxols d’audiència i models de ràdio temàtica.
 • Formació específica per a les necessitats del sector radiofònic.
 • Clarificar la mesura de la ràdio multiformat.
 • Millorar la lluita contra les emissores il·legals.

Televisió

 • Urgència perquè es firmi el nou contracte programa plurianual de la CCMA, el qual ha de definir els objectius de l’ens i el finançament per assolir-los.
 • Flexibilització i modificació del mapa de la TDT local perquè es pugui reformular les demarcacions.
 • Nova regulació dels mínims d’emissió en la TDT local.
 • Millorar i incrementar la col·laboració entre operadors públics.
 • Digitalització dels arxius de les televisions locals i exploració d’un model de negoci.
 • Atenció a la reordenació del mapa de la TDT en el context del dividend digital.

Producció audiovisual

 • Dotació pressupostària suficient per a la CCMA.
 • Preservació d’ajuts públics que permetin la viabilitat del sector.
 • Desenvolupament de la Llei del Cinema de Catalunya.
 • Mesures per reduir la precarietat laboral que caracteritza el sector.
 • Lluita contra la pirateria mitjançant desenvolupament legislatiu.
 • Millora i aprofundiment de la col·laboració entre operadors televisius i productors.
 • Impuls del model de negoci crossmèdia mitjançant els clústers audiovisuals.

Publicitat i noves vies de finançament

 • Estratègies conjuntes per potenciar el mercat català davant dels grans anunciants.
 • Canvis legislatius en l’àmbit de la televisió local perquè tinguin més marge de maniobra per a un creixement publicitari.

Universitats

 • Repensar el mapa universitari en l’àmbit de la comunicació.
 • Canvis normatius perquè les universitats guanyin capacitat d’adaptació i modificació curricular davant les necessitats i evolució del sector.
 • Millora del sistema de pràctiques perquè compleixi la seva missió formativa i permeti evitar un abús dels estudiants.
 • Millorar la col·laboració entre les universitats i el sector per optimitzar la recerca i la transferència del coneixement, amb suport públic i privat.

Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació és el resultat de sis mesos de treball (d’octubre del 2012 a l’abril) on han participat més de mig centenar de persones representants de tots els actors del sector a Catalunya: organitzacions empresarials, sindicats, associacions i col·legis professionals, universitats i administració.

Les entitats participants valoren especialment la col·laboració que ha fet possible una iniciativa d’aquestes característiques, pionera a l’Estat, i obren la porta a altres organitzacions que vulguin adherir-se a les propostes del document.