Aquest dimecres el Senat va aprovar, amb 241 vots a favor i 7 abstencions, una moció presentada pel grup popular que insta al Govern espanyol a exercir les funcions de control i inspecció establertes per la Llei audiovisual, i que imposi les sancions que correspongui a les televisions que vulnerin la normativa i generin desprotecció dels menors.

Els senador del PP José Maria Chiquillo va argumentar que la frontera entre els programes diürns i els nocturns és cada cop “més difosa”, va destacar la proliferació de canals dedicats a l’esoterisme, i va assegurar que hi ha una “manca d’aplicació clara i rotunda” de la llei. Chiquillo va afegir que amb el nou mapa televisiu impulsat per l’arribada de la TDT, s’ha produït un augment de les infraccions.

Per la seva part, la socialista Miriam Raquel Andrés Prieto va recalcar que la creació del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) “garantirà” l’aplicació de la normativa pel que fa a la defensa dels drets dels espectadors. Aquest organisme, reclamat per diverses associacions i criticat pel PP, en teoria està previst que es creï abans de l’estiu.

Per la seva part, la senadora del grup Entesa Catalana de Progrés, Pepa Celaya, es va mostrar d’acord en la importància de defensar els drets dels menors i de garantir la seva protecció, però va discrepar en què sigui el Govern, sigui del signe que sigui, l’encarregat de vetllar per aquests drets i de les sancions que comportin els incompliments de la normativa.