El ple del Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió cautelar dels articles 7, 9 i 10 de la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya modificada fa un any, segons publica el Butlletí Oficial de l’Estat aquest dilluns. La suspensió es va produir arran del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol, per a qui la normativa catalana envaeix competències estatals.

La simple admissió a tràmit del recurs, produïda al desembre, implicava automàticament la suspensió temporal dels articles afectats, la qual el TC havia d’aixecar o ratificar en cinc mesos. Finalment, el Constitucional no ha esgotat el termini i ha optat per anul·lar la suspensió, tot i que la tramitació del recurs continua el seu curs.

Els articles suspesos

L’article 7 modifica el 111 del 2005, que en la modificació estableix en la lletra j) que correspon a la Generalitat “exercir les potestats d’inspecció, control i sanció en els aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual i en la prestació d’aquests serveis”, per la qual cosa “pot prendre les mesures de protecció activa de l’espectre”.

Pel que fa a l’article 9, que modifica el redactat de l’article 127 del 2005, en el punt 2 apunta que “correspon a l’òrgan competent dins l’Administració de la Generalitat, d’ofici o a instància del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’exercici d’activitats d’inspecció dels aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual, en particular, pel que fa a les característiques i l’estat de les instal·lacions i els equips emprats i a les condicions d’ús de l’espectre radioelèctric i, en tot cas, en els supòsits de prestació de serveis audiovisuals”.

I afegeix que “les dades obtingudes com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats d’inspecció han d’ésser trameses al CAC, perquè pugui exercir les potestats de sanció establertes per aquest títol, sens perjudici de les potestats sancionadores que corresponen a l’òrgan competent de l’Administració en matèria de comunicacions electròniques”.

Finalment, en la lletra a) de l’article 10 del 2012, que modifica el 132 del 2005, s’estableix com a infraccions molt greu “la prestació de serveis de comunicació audiovisual (…) sense disposar de la llicència corresponent o sense haver dut a terme la comunicació prèvia preceptiva, segons que correspongui, i la col·laboració necessària per a la prestació d’aquests serveis”.


A més, afegeix que el CAC o el Govern “han d’identificar la persona física o jurídica a qui es pugui atorgar la condició de responsable editorial dels continguts que es difonen, i també les persones la intervenció de les quals és necessària o transcendent per a la dita prestació, sigui com a prestadores dels serveis de suport als serveis de difusió, sigui com a distribuïdores de serveis de comunicació audiovisual, sigui com a propietàries dels immobles des dels quals s’efectuen les activitats de difusió il·legal”.

En aquest punt, entre els subjectes responsables de les infraccions estarien les operadores de telecomunicacions, cosa que l’Executiu espanyol considera que vulnera les competències estatals.