Durant el primers semestre del 2011, els ingressos d’explotació del grup Vértice 360º van ser de 73,51 milions d’euros, un 29% més que els 56,97 obtinguts durant el mateix període del 2010. Segons el grup, el creixement es sustenta principalment en l’evolució positiva dels serveis audiovisuals després de l’entrada de Lavinia (el passat 1 de gener) i l’obtenció de diversos contractes d’externalització amb cadenes de televisió.

Amb tot, els beneficis nets van ser de 311.000 euros, un 78% menys que l’1,42 milions assolits el primer semestre del 2010. Segons el grup, la baixada es deu principalment a un triple efecte: l’increment d’amortitzacions i les despeses financeres per l’ampliació del perímetre societari després de la incorporació de Lavinia, i la reversió de provisions realitzada l’any passat.

Pel que fa a l’endeutament global net del grup, aquest va disminuir fins als 54,98 milions; és a dir, 1,6 milions menys (un 2,1%) que la xifra registrada en el tancament del 2010.