A partir de dijous es posarà en marxa a Catalunya el procés per canviar les freqüències d’alguns canals de televisió digital terrestre per la implementació de l’anomenat segon dividend digital.

El 30 de juny de 2020 ha de quedar alliberada la franja entre les freqüències 694 i 790 MHz de l’espectre radioelèctric, per tal que les operadores de telecomunicacions impulsin el desenvolupament de la banda ampla i la cinquena generació de comunicacions mòbils. Així doncs, les televisions que emeten en aquella franja s’han de traslladar a la de 470-694 MHz.

L’adaptació afectarà 56.821 edificis, en els quals resideixen 986.982 persones. Les úniques comarques catalanes on no hi haurà canvis es troben a la demarcació de Barcelona, ja que els canals que emetien en la franja a alliberar ja es van traslladar en el primer dividend digital el 2015. Són l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

El canvi de freqüències no afectarà de la mateixa manera tots els edificis. Les adaptacions d’antena s’hauran de fer en els edificis que estiguin equipats amb amplificadors monocanals o centraletes programables. Per la seva part, els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis amb amplificador de banda ampla (de fins a tres o quatre habitatges) en principi no caldrà que facin l’adaptació, només resintonitzar els canals amb el comandament.

El Ministeri d’Economia i Empresa, mitjançant l’empresa pública Red.es, ha establert una línia d’ajuts directes dirigits a les comunitats de propietaris per subvencionar els costos derivats de l’adaptació de les antenes en els edificis afectats.

Per facilitar la transició i minimitzar l’impacte per a la ciutadania, les cadenes de televisió nacionals i estatals emetran simultàniament en la nova freqüència i en l’antiga abans d’apagar aquesta, sempre que es rebi el senyal des d’un centre emissor gran o mitjà. L’emissió en simulcast durarà uns sis mesos en el cas dels centres emissors grans o tres en el dels mitjans.

Per la seva part, gairebé tots els canals locals deixaran d’emetre per la freqüència antiga en el moment que comencin a fer-ho per la nova, així com els canals nacionals i estatals en cas que el senyal es rebi des d’un centre emissor petit.