L’Ajuntament d’Esparraguera ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la realització del Pla de comunicació municipal, el qual ha d’incloure auditoria, diagnòstic, pla d’acció, i model organitzatiu.

El pressupost és de 29.752,06 euros (sense IVA) i el temps d’execució del servei és de vuit mesos. El termini per presentar ofertes finalitza el 16 de novembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 20 punts), l’estudi de mercat (35 punts), les entrevistes a polítics (10 punts), les entrevistes a tècnics municipals (5 punts), l’anàlisi de models de comunicació (5 punts); la qualitat de la proposta (15 punts), i els plans de comunicació (10 punts).