El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha realitzat una avaluació de la tasca d’Empar Marco com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa pública que gestiona À Punt Mèdia. L’informe aprova la seva gestió durant els anys 2017 i 2018, però indica que està per sota de les expectatives.

En concret, l’avaluació atorga un 59% de rendiment a la direcció general, de manera que “s’han complit els objectius”, però “hi ha mancances en alguns aspectes”. Segons el criteri acordat pel consell rector, fins al 50% no s’acomplien els objectius establerts; entre el 51 i el 80% estaven per sota de les expectatives; entre el 81 i el 90% s’acomplien les expectatives, i entre el 91 i el 100% se superaven.

Per fer l’avaluació, la CVMC ha utilitzat fonts diverses: els informes d’una consultoria de recursos humans, l’informe de gestió realitzat per Empar Marco, una enquesta sobre el clima laboral i les informacions que s’han tractat durant les reunions del propi consell rector.

Punts forts i aspectes a millorar

En l’apartat de competències, el consell rector de la CVMC destaca com a punts forts de la direcció d’Empar Marco la presa de decisions; el dinamisme mental, i la proactivitat i iniciativa. Com a aspectes a millorar apunta la planificació, la capacitat organitzativa, el treball en equip i l’assertivitat.

Pel que fa al compliment dels objectius establerts en els pressupostos i el contracte programa, com a fortaleses es troben l’ús i la difusió del valencià; la promoció de la indústria audiovisual; l’habilitació i l’adaptació de l’edifici del centre de programes; l’inici de les emissions de la televisió, i la promoció del pluralisme, la diversitat o la cohesió social.

En aquest àmbit el consell rector troba que cal avançar en la col·laboració amb la xarxa de TDT locals i comarcals; la promoció de la transició a l’economia digital, i la creació de continguts transmèdia adaptats als nous hàbits de consum.

L’últim aspecte és el relatiu al compliment de les funcions de la direcció general, del qual s’assenyala que les decisions de contractació acordades pel consell rector s’han executat dins de les expectatives. En canvi, apunta que cal millorar en la direcció de personal i dels serveis, sota les directrius bàsiques del consell rector.