La Federació Internacional de Periodistes ha aprovat una nova carta ètica global que actualitza les normes en aquest àmbit establertes en la Declaració de principis sobre la conducta dels periodistes, de 1954. Coneguda com la Declaració de Bordeus, des de 1986 no havia estat revisada.

La nova Carta ètica mundial per a periodistes es basa en els principals textos del dret internacional, en particular la Declaració Universal de Drets Humans, conté 16 articles i un preàmbul, i defineix els deures i drets ètics dels periodistes. El nou document es va aprovar durant el 30è Congrés de la FIP, celebrat a Tunísia de l’11 a 14 de juny.

“L’adopció de la Carta ètica mundial per a periodistes és una fita en la història de la FIP”, destacava el secretari general de la Federació, Anthony Bellanger. “L’ètica professional va ser un dels pilars fonamentals de la fundació de la FIP a París el 1926. Aquest nou document recull les obligacions professionals establertes el 1954, però també inclou els drets dels i les periodistes en un món en què s’està abusant de la professió”, afegia.

Carta ètica mundial per a periodistes

El dret de tota persona a tenir accés a la informació i a les idees, recollit en l’Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans, és la base de la missió del periodista. La responsabilitat del periodista amb el públic té prioritat sobre qualsevol altra, en particular cap als seus ocupadors i les autoritats públiques.

El periodisme és una professió que requereix temps i recursos per a exercir-se, així com seguretat material, elements essencials per a la seva independència. Aquesta declaració internacional especifica les normes de conducta dels periodistes en la investigació, edició, transmissió, difusió i comentari de notícies i informació, i en la descripció dels esdeveniments per qualsevol mitjà.

1/ Respectar la veritat i el dret del públic a conèixer-la constitueix el deure primordial del periodista.

2/ D’acord amb aquest deure, el o la periodista defensarà, en tot moment, el doble principi de la llibertat d’investigar i de publicar amb honestedat la informació, la llibertat de comentari i de crítica, així com el dret a comentar equitativament i a criticar amb lleialtat. Ell/a s’assegurarà de distingir clarament la informació de l’opinió.

3/ El o la periodista no informarà sinó sobre fets dels quals ell/a conegui l’origen, no suprimirà informacions essencials i no falsificarà documents. Ell/ella serà curós/a en l’ús dels comentaris i documents publicats a les xarxes socials.

4/ El o la periodista no utilitzarà mètodes deslleials per obtenir informació, imatges, documents o dades. Ell/ella sempre informarà de la seva condició de periodista i s’abstindrà d’utilitzar gravacions ocultes d’imatges i sons, llevat que sigui objectivament impossible per a ell/a la recopilació d’informació d’interès general d’aquesta manera. Exigirà el lliure accés a totes les fonts d’informació i el dret a investigar lliurement tots els fets d’interès públic.

5/ La noció d’urgència o immediatesa en la difusió de la informació no prevaldrà sobre la verificació de les fonts i/o l’oferiment d’una resposta a les persones implicades.

6/ El o la periodista s’esforçarà, amb tots els mitjans, en rectificar de manera ràpida, explícita, completa i visible qualsevol error o informació inexacte publicada i revelada.

7/ El o la periodista guardarà el secret professional sobre la font de les informacions obtingudes confidencialment.

8/ El o la periodista respectarà la privacitat de les persones. Només difondrà informació privada si això serveix al dret dels ciutadans a la informació. Respectarà la dignitat de les persones representades, informarà els entrevistats que els seus comentaris i documents seran publicats, i mostrarà especial consideració cap als entrevistats sense experiència.

9/ El o la periodista vetllarà perquè la difusió d’informació o d’opinions no contribueixi a l’odi o als prejudicis i farà tot el possible per no facilitar la propagació de la discriminació per motius de raça, sexe, orientació sexual, idioma, discapacitat, religió, opinions polítiques i d’altra índole, i origen nacional, social o ètnic.

10/ El o la periodista considerarà com a faltes professionals greus: el plagi; la distorsió mal intencionada; la calúmnia, la maledicència, la difamació i les acusacions sense fonament.

11/ El o la periodista s’abstindrà d’actuar com a ajudant de la policia o altres cossos de seguretat. Només se li demanarà que brindi a aquests cossos informació publicada per mitjans de comunicació.

12/ El o la periodista mostrarà solidaritat amb les seves companyes i companys, sense renunciar a la seva llibertat d’investigació, informació, crítica, comentari, sàtira i llibertat editorial.

13/ El o la periodista no ha d’utilitzar la llibertat de premsa en benefici d’interessos de tercers i ha d’abstenir-se de rebre qualsevol profit per la difusió o no difusió d’informació. Evitarà, o posarà fi, a qualsevol situació que pugui donar lloc a un conflicte d’interessos en l’exercici de la seva professió. Evitarà qualsevol confusió entre la seva activitat com a periodista i la de la publicitat o propaganda. Ell/a s’abstindrà de qualsevol forma d’abús d’informació privilegiada i manipulació del mercat.

14/ El o la periodista no assumirà amb cap interlocutor un compromís que pugui posar en perill la seva independència com a professional. En canvi, sí respectarà les modalitats de difusió que hagin acordat lliurement, com en off, sota anonimat o mitjançant això, sempre que aquests compromisos siguin clars i indiscutibles.

15/ Tot/a periodista digne d’anomenar-se com a tal ha de complir estrictament amb els principis enunciats prèviament. No podrà ser obligat/a a realitzar un acte professional ni a expressar una opinió contrària a la seva convicció o consciència professional.

16/ En el marc del dret vigent a cada país, el o la periodista només acceptarà, en qüestions d’honor professional, la jurisdicció d’organismes independents d’autoregulació oberts al públic, excloent qualsevol ingerència governamental o d’un altre tipus.