La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana ha demanat als diputats balears, catalans i valencians del Congrés que presentin com a esmenes al projecte de llei audiovisual una vintena de propostes. Aquestes persegueixen garantir una presència normalitzada de continguts en català en l’oferta i la producció de tots els serveis de comunicació audiovisual, siguin plataformes en línia o televisions de obertura estatal. Les mesures plantejades també pretenen defensar i enfortir la indústria audiovisual balear, catalana i valenciana.

Les propostes d’esmenes de la FOLC cerquen tres objectius principals: que la que la promoció de la llengua catalana sigui reconeguda com a principi bàsic de la llei; garantir que hi hagi una oferta equitativa de continguts en català i de la seva visibilitat a les televisions i plataformes respecte al castellà; i que es garanteixin els recursos necessaris perquè la producció de continguts en llengua catalana sigui també equitativa lingüísticament.

Les demandes

Entre les propostes d’esmenes de la FOLC, l’entitat destaca que totes les plataformes de vídeo sota comanda (encara que no tinguin la seu a l’Estat) estiguin obligades complir les quotes i les garanties lingüístiques de la futura llei. També demana incorporar quotes per a la llengua de signes catalana i l’audiodescripció en català, al costat de les previsions ja existents per al castellà.

Una altra petició és l’increment del temps d’emissió de continguts produïts en català, basc o gallec a RTVE, perquè passi d’un percentatge inferior al 4% previst en el projecte de llei a prop del 13%. També que les televisions privades estatals estiguin obligades a una quota d’emissió en les tres llengües.

La FOLC també sol·licita que es garanteixi la prominència de l’oferta en català, per tal que aquesta opció sigui visible i destacada als menús, web i aplicacions dels serveis de comunicació audiovisuals, siguin televisions o plataformes.

Pel que fa a les obligacions de finançament anticipat d’obra europea, es planteja que les aportacions passin del 5 al 10%, i que almenys un 50% d’aquestes es destinin a produccions audiovisuals en català, basc o gallec.

A més, la FOLC reclama la creació d’un fons específic per al doblatge i subtitulat en català, basc i gallec, que gestionarien els respectius territoris, i que provindria en un 50% de recursos de l’Estat.

Noves competències per als consells audiovisuals

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana també ha presentat propostes vinculades als consells audiovisuals català i valencià, el CAC i el CACV. Així, planteja que ambdós formin part del Grup d’Entitats Reguladores Europees per als Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA) juntament amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència estatal.

Sobre el foment de les llengües oficials diferents del castellà, proposa que estigui sota l’impuls i control dels reguladors autonòmics, per tal que tots els doblatges en català disponibles siguin incorporats als serveis audiovisuals.

Finalment, també es demana que les aportacions econòmiques previstes per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual per al finançament de RTVE siguin compartides amb les televisions autonòmiques amb llengua pròpia.