La Fundació Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha lliurat aquest dimarts el Segell de Compromís Ètic a més de 80 mitjans i associacions vinculades al món de la informació de tot el territori adherides a la institució. El distintiu acredita que els mitjans es comprometen a respectar el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya i a publicar les resolucions del CIC que els afectin. La institució destaca que el segell suposa un reconeixement de la tasca dels mitjans, que poden reforçar la seva credibilitat davant la ciutadania.

Compromisos

Per obtenir el Segell de Compromís Ètic s’ha d’estar adherit a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya i al corrent del pagament de la quota corresponent. A més, s’han d’assumir els següents compromisos:

  • Observar les normes ètiques de la professió, en especial el Codi Ètic del Col·legi de Periodistes, en el desenvolupament de la seva funció informativa.
  • Adquirir el compromís davant de l’opinió pública de respectar les esmentades normes ètiques.
  • Publicar o difondre les resolucions del CIC que els afectin, a través de la publicació o el programa que hagi estat objecte d’una reclamació o d’una actuació d’ofici.
  • Inserir el logotip distintiu del segell en lloc visible del mitjà i del seu web, i difondre’l entre els destinataris de la informació.

Motius de revocació

El SCE pot ser revocat pel plenari del Consell de la Informació, prèvia instrucció del corresponent expedient amb audiència al mitjà interessat, si s’observa alguna de les següents circumstàncies:

  • Haver infringit dues o més vegades durant un any natural el Codi Deontològic i així ho hagi declarat el CIC mitjançant resolució.
  • Haver deixat de complir algun dels compromisos adquirits esmentats a dalt.
  • Que el CIC estimi que una determinada actuació del mitjà ha suposat una conducta greu contrària al Codi Deontològic que justifica que se’l desposseeixi del segell.

Quan el Consell revoqui el Segell de Compromís Ètic (decisió que podrà ser recorreguda), el mitjà podrà tornar-lo a demanar passats dos anys a comptar de la resolució de revocació.