L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de Madrid i RTVE han signat un acord de cooperació per al desenvolupament de les telecomunicacions vinculat a la distribució de continguts audiovisuals. Amb aquest conveni s’acorda la constitució de la Càtedra RTVE a l’ETSI amb l’objectiu de realitzar activitats de formació, investigació, estudi i divulgació.

D’entrada, s’han considerat com a àrees d’estudi aquelles que es corresponen amb les tecnologies susceptibles de ser adoptades pels radiodifusors europeus per a la distribució de continguts audiovisuals. RTVE destaca que aquests tecnologies constitueixen una “evolució” de les actuals que permetran que, “en un futur proper”, l’ens públic pugui arribar a la ciutadania a través de totes aquelles plataformes que s’utilitzin de manera majoritària “sempre i quan resulti tècnicament possible i econòmicament viable”.

En concret, l’acord preveu les següents actuacions:

  • Efectuar proves de camp amb l’estàndard de codificació àudio/vídeo HEVC, lligades tant a serveis de radiodifusió de TDT (DVB-T2) en alta definició i 4k com a serveis de televisió per satèl·lit (DVB-S2) en 4k.
  • Portar a terme experiències amb serveis eMBMS (enhanced Multimedia Broadcast Multicast Services) amb xarxes de comunicacions mòbils LTE (4G) com a complement a la radiodifusió terrestre i en coexistència amb DVB-T2.
  • Explorar les possibilitats de l’estàndard MPEG-DASH, analitzant la seva capacitat de generar un streaming adaptatiu als canals distribuïts per internet que eviti, en la mesura del possible, problemes com la intermitència del senyal, una minva de la qualitat d’àudio/vídeo en condicions de xarxa canviant o retards en l’inici del visionat.