Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ha establert una sèrie de criteris a l’hora d’escollir quins dels 1.295 treballadors dels 1.695 de plantilla entren dins l’ERO que ha decidit executar. Entre aquests figuren l’edat, el salari, la predisposició a treballar en torns de “difícil cobertura”, l’existència d’expedients disciplinaris o les queixes dels companys.

Segons informa Europa Press, en primer lloc es tindrà en compte l’adscripció del lloc de treball a algun dels departaments o seccions que seran eliminats o retallats. A les àrees on només es prescindeixi d’una part dels treballadors, s’utilitzaran criteris com la proximitat de l’edat de jubilació o si mantenir un contracte suposa un major cost que un altre.

També es tindrà en compte la polivalència funcional, el perfil laboral, la formació, les capacitats tècniques i les habilitats per “adaptar-se a les noves exigències de la tecnificació audiovisual”, així com la capacitat d’adaptació al canvi i a les noves tecnologies, i la predisposició a prestar serveis en horaris o torns “de difícil cobertura”, caps de setmana, guàrdies, etc.

A més, també es valoraran les “bones pràctiques” professionals i el compliment dels codis deontològics, i si els expedients dels treballadors tenen o no actuacions disciplinàries o queixes d’altres companys. En el cas de tasques de coordinació d’equips, s’estudiaran les aptituds de gestió de grups i les habilitats “d’interacció social”.

Altres criteris que es tindran en compte segons l’agència són la situació d’excedència voluntària i el menor absentisme, però no els casos de malalties cròniques greus que requereixin tractament mèdic.

Finalment, RTVV assenyala que també es valoraran situacions d’adscripció a l’ERO i una sèrie de criteris positius de “desafectació” segons les circumstàncies personals: famílies nombroses o monoparentals, fills amb discapacitat o treballadors discapacitats.