Durant el primer semestre de l’any, Unidad Editorial ha registrat unes pèrdues d’explotació de 26,2milions d’euros, gairebé el doble que els 14 milions del mateix període de 2013. Quant al resultat brut (EBITDA), és de 16,6 milions negatius, gairebé set vegades més que els 2,4 milions de l’any passat.

A més, la primera meitat de 2014, els ingressos del grup han estat de 194,5 milions, un 9,2% menys que els 176,6 de fa un any. Dels ingressos, un 14,5% corresponen al digital, un 14,3% més que els sis primers mesos de 2013.

Pel que fa a la publicitat, per aquest concepte Unidad Editorial ha ingressat 75,2 milions, un 5,29% menys que els 79,4 de l’any passat. La publicitat digital representa el 25,4% del total. Quant als ingressos per venda d’exemplars, han estat de 81 milions, un 13,65% inferior als 93,8 de 2013.