L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha obert el procés de licitació del servei de publicitat municipal als mitjans de comunicació. El pressupost és de 112.381,85 euros anuals (sense IVA) per un contracte de quatre anys, i el termini per presentar ofertes finalitza l’11 d’abril.

L’objecte del contracte és seleccionar els mitjans en format paper, electrònic i audiovisual per prestar el servei de publicitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tant la informativa obligatòria derivada dels procediments administratius com la duta a terme per promoure els valors cívics, l’activitat esportiva, cultural, d’oci del municipi i tota aquella informació que el consistori consideri d’utilitat.

La licitació consta de fins a deu lots: cinc per a insercions en mitjans impresos, tres per a digitals, un per a mitjans radiofònics, i un altre per a televisions.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de selecció l’oferta econòmica (fins a 50 punts), la difusió/audiència dels mitjans (30 punts) i el compromís de destinar un percentatge de l’import contractat a publicar gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat (10 punts).