La segona onada de l’Observatori de Concursos Públics de Publicitat (corresponent al segon trimestre de 2021) indica que un 65% de les licitacions van incloure percentatges de facturació sobre la licitació considerats excessivament alts sense causa que ho justifiqués. Aquest percentatge representa un increment de 13,3 punts respecte a la primera onada.

L’Observatori està impulsat per la Federació d’Empreses de Publicitat i Comunicació (La Fede) i l’Associació d’Agències de Creativitat Transformadora (ACT), a les quals des ara s’hi ha sumat el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya.

En la segona onada, el criteri que s’incompleix més continua sent el de poder presentar per altres vies les propostes a banda de l’electrònica, cosa que passa en el 97% dels concursos analitzats, un augment de 5,5 punts en comparació al primer trimestre.

L’Observatori també indica que el 57,26% dels concursos incompleixen el criteri d’establir un termini de presentació superior a tres setmanes, període que considera el mínim per permetre que les agències preparin unes propostes adequades. En la primera onada de 2021 el percentatge era del 42%.

Un altre criteri analitzat que s’és el d’establir l’oferta econòmica com a principal criteri d’adjudicació per sobre de les propostes tècniques, cosa que produeix en el 62,3% dels concursos, una petita millora en comparació al 65% del primer trimestre.

Com a dada positiva, l’Observatori destaca que els plecs de condicions i bases de contractació del 61,5% dels concursos analitzats estableixen que la resolució d’adjudicació haurà de ser motivada, serà notificada directament a l’adjudicatària i la resta de licitadores, i publicada. Es tracta d’un increment de 20 punts respecte al percentatge registrat en la primera onada. L’Observatori apunta que aquestaés una “exigència lògica i mínima per poder establir la màxima transparència del procés, i hauria de generalitzar-se a tots els concursos”.

El segon trimestre de 2021 es van convocar 1.404 concursos públics, dels quals 117 van ser per a l’adjudicació de serveis de publicitat, creativitat, planificació i/o compra de mitjans (els analitzats per l’Observatori), amb un pressupost conjunt estimat de 100.743.869 euros, una reducció del 60% respecte al primer trimestre.

Dels 117 concursos analitzats en la segona onada, 8 van ser convocats per l’Administració estatal, 31 per l’autonòmica, 40 per la local o comarcal, i 38 per empreses públiques.