El Govern ha autoritzat TVC Multimèdia a votar favorablement a la dissolució i liquidació d’Audiovisual Sport en la junta general d’accionistes de la societat. La filial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hi té una participació del 20% del capital social, i el 80% restant pertany a Prisa Participadas.

Audiovisual Sport es va constituir el gener de 1997 amb l’objecte social consistent en l’adquisició, gestió, explotació i administració de drets audiovisuals esportius, i també la producció, programació, comercialització i distribució de programes audiovisuals de tot tipus d’esports.

Actualment Audiovisual Sport no compta amb actius en el seu balanç i els socis no veuen viable desenvolupar en un futur l’objecte social de la societat, de manera que es considera que el pas més convenient és la seva dissolució i liquidació.

La normativa estableix que correspon al Govern autoritzar la dissolució de les entitats participades per la Generalitat i les entitats del seu sector públic.