El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la convocatòria del concurs públic reactivat per unanimitat per escollir el nou consell d’administració i la presidència de RTVE. El termini per presentar candidatures finalitza el 30 de juliol. Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la relació de mèrits i altres circumstàncies que puguin manifestar la seva idoneïtat, així com un projecte de gestió per a l’ens públic.

En aquests deu dies de termini, la comissió mixta de control parlamentari de RTVE també designarà els membres del comitè d’experts que s’encarregarà d’avaluar les candidatures al consell d’administració. El comitè ha d’estar format per persones de “reconeguda competència” professional, docent o investigadora en l’àmbit de la comunicació i amb “experiència acreditada” en aquest camp no inferior a deu anys.

Cadascun dels grups amb representació a la comissió mixta (vuit) podrà designar un expert. A més, cada diputat i senador de la comissió podrà proposar la designació d’un altre expert, essent nomenades aquelles persones proposades per almenys quatre membres.

En l’avaluació de les candidatures al consell d’administració de RTVE, el comitè d’experts tindrà en compte com a mèrits la formació superior en l’àmbit de la comunicació, l’exercici professional del periodisme, l’experiència professional a RTVE o les seves societats; l’experiència en altres mitjans públics o privats; el desenvolupament de funcions d’administració, alta direcció, control o assessorament en entitats del sector de la comunicació, i el projecte de gestió presentat, entre d’altres.

Un cop emès l’informe d’avaluació, les candidatures preseleccionades compareixeran en les respectives cambres, que hauran d’escollir els deu nous membres del consell d’administració de RTVE: sis per part del Congrés i quatre del Senat.

Les persones aspirants han de tenir el suport de dos terços de la cambra corresponent, però si no s’assoleixen, en segona votació seria suficient una majoria absoluta, sempre que hagin estat proposades almenys per la meitat dels grups parlamentaris (quatre). Un cop escollit el consell d’administració de RTVE, el Congrés procedirà a escollir la presidència amb el mateix sistema de votació.

El primer mandat de la meitat dels membres del nou consell tindrà una durada de tres anys en lloc de sis. En la seva primera sessió es determinarà per sorteig quins membres cessaran transcorreguts tres anys des del nomenament.