El Govern ha acordat en la seva primera reunió la reestructuració de diversos departaments, entre els quals el de Presidència, encapçalat per la consellera i portaveu Neus Munté.

Tal com havíem avançat, la que fins ara era la Secretaria de Comunicació ha quedat dividida en dos. Per una banda, la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, per a la qual s’ha nomenat Jordi Vilajoana com a responsable, i la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

De la nova Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana en depenen la Direcció General d’Atenció Ciutadana i la Direcció General de Difusió (fins ara hi havia una única Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, la qual penjava de la Secretaria de Comunicació), i té com a organismes adscrits la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional i el Consell Editorial.

Les seves funcions són impulsar i coordinar fórmules de participació col·laborativa amb l’acció del Govern per part de la ciutadania; supervisar i coordinar la creació i aplicació dels sistemes d’informació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments; supervisar i coordinar l’organització dels serveis d’informació i comunicació corporativa de la Generalitat, i aprovar la publicitat institucional i els criteris de la imatge institucional.

Per la seva part, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació està integrada per la Direcció General de Comunicació i la Direcció General de Mitjans de Comunicació, i té com a organisme adscrit la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Les seves funcions són elaborar l’estratègia comunicativa del Govern; definir els criteris i coordinar la política informativa, també pel que fa a la divulgació de l’acció de govern i la seva imatge a l’exterior; coordinar la comunicació del Govern i de les unitats corresponents dels departaments; vetllar per la transparència de les accions del Govern en els mitjans de comunicació i canals d’informació institucional; planificar i impulsar les activitats de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació, i coordinar les actuacions de comunicació del gabinet de premsa del president i de l’Oficina de Comunicació del Departament de la Presidència i de la portaveu del Govern.

A banda, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Finalment, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya és organisme adscrit a Presidència a través de la Secretaria del Govern.

També assumeix les telecomunicacions

Una altra de les novetats de la reestructuració de Presidència, és l’assumpció les competències en matèria de telecomunicacions (fins ara a càrrec del Departament d’Empresa i Ocupació), amb la incorporació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que té les funcions de planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les TIC.

D’aquesta nova secretaria en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que exerceix les seves funcions sens perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials relacionades amb l’àmbit de les TIC corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement.

A més, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).