El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals reduirà el capital social dels actuals 25 milions d’euros a mig milió, com a conseqüència de la “infradotació econòmica” que pateix l’ens des del 2010. “Aquesta falta de finançament està posant en risc la nostra missió de servei públic”, denunciava el passat divendres la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, en la sessió de control parlamentari.

Al desembre, el Govern va acordar amb els sindicats el retorn de les pagues extraordinàries que els treballadors públics van deixar de percebre els anys 2013 i 2014. “Degut a aquest acord, la Corporació ha hagut de registrar com a despesa de 2018 les obligacions futures derivades d’aquest concepte per import de 15,9 milions”, va explicar Llorach. És a dir, s’ha imputat al pressupost de 2018 la despesa que s’anirà fent de 2019 a 2022.

Això ha generat unes pèrdues comptables de 12,7 milions, deixant el patrimoni net de l’empresa en 7,4 milions. “Com que aquesta xifra està per sota dels dos terços del capital social, que és de 25 milions, la societat està en situació de desequilibri patrimonial”, va explicar Llorach. Així doncs, abans del 30 de juny, el consell de govern de la CCMA acordarà una reducció de capital per compensar les pèrdues i restablir l’equilibri patrimonial.

En la seva intervenció, la presidenta en funcions va insistir que aquesta provisió “és únicament a efectes comptables, no pressupostaris” (que el 2018 es va tancar sense dèficit). “A mesura que aquesta despesa sigui finançada per les aportacions de la Generalitat de 2019, 2020, 2021 i 2022 per fer front als pagaments previstos, es revertirà la provisió efectuada i es generaran beneficis pel mateix import”, va afegir.

La provisió d’aquesta despesa és una obligació legal per a l’aprovació dels comptes de 2018 i “no té cap altre efecte en l’empresa”, segons va afirmar Núria Llorach.

Nova aportació extraordinària de la Generalitat

Amb el pressupost de 2019 prorrogat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha demanat al Govern una aportació extraordinària de 16,2 milions d’euros per fer front a l’augment de la necessitat financera provocada per causes sobrevingudes.

Per una banda, hi ha 8,6 milions d’euros d’increment de despeses de personal (per retorn de pagues extraordinàries, increments salarials i de bases de cotització). Per una altra, 4,2 milions pels canvis legals en el tractament de l’IVA (en lloc dels 18,2 milions previstos, després d’aconseguir un prorrateig menys sever). I finalment 3,4 milions per la caiguda d’ingressos publicitaris prevista per al 2019.

La CCMA considera “insuficients” les aportacions de la Generalitat. “Ens mantenen en els mateixos nivells del període de màxima crisi econòmica, i no s’han ajustat a les noves necessitats financeres”, va denunciar Núria Llorach al Parlament.

La vicepresidenta de la Corporació també va anunciar que l’ens ha aprovat la creació d’una comissió per elaborar una proposta de contracte programa per als propers quatre anys que s’elevarà al Govern. La CCMA no té contracte programa des de 2009.

Núria Llorach va defensar que aquest és un instrument imprescindible per “garantir els recursos suficients per una prestació dels servei adequada en una situació d’insuficiència d’ingressos, procedents sobretot de la publicitat” .