La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha aprovat l’operació de concentració per la qual Telefónica adquireix totes les accions de DTS (Canal+) mitjançant la compra del 56% del capital social en mans de Prisa. Com a condició, l’operadora ha de complir tres compromisos durant un període de cinc anys (prorrogables tres més).

La decisió de la CNMC serà ferma en el termini de 15 dies hàbils excepte que el ministre d’Economia decideixi “de forma excepcional” elevar-lo al Consell de Ministres per analitzar l’operació en termes aliens a la competència.

Compromisos relacionats amb el mercat de televisions de pagament

Telefónica es compromet a no entorpir la mobilitat dels seus clients actuals i futurs de televisió de pagament amb l’establiment de limitacions a les polítiques de permanència i retenció. Concretament, tramitarà les sol·licituds de baixa en un període limitat de temps (màxim de 15 dies per a clients de serveis no empaquetats, per exemple); renunciarà a l’exigència i l’aplicació de clàusules de permanència sota determinades circumstàncies, i no realitzarà pràctiques de recuperació de determinats tipus de clients durant un període limitat de temps (dos mesos) des de la sol·licitud de baixa.

A més, es compromet a assegurar el manteniment i el compliment íntegre dels contractes vigents de DTS amb altres operadores de comunicacions electròniques perquè distribueixin la seva oferta de televisió per satèl·lit, fins que finalitzi la vigència dels actuals contractes. Un cop vençut el termini haurà de prorrogar aquest servei durant sis mesos, renunciant també a realitzar vendes actives als clients que van contractar aquest servei amb operadors intermediaris.

Compromisos relacionats amb els mercats de comercialització majorista de continguts i canals

Telefónica haurà de posar a disposició d’altres operadores de televisió de pagament una oferta majorista de canals prèmium (bàsicament, esdeveniments esportius i estrenes de les majors). Cada operadora podrà accedir a un màxim del 50% dels canals que integren l’oferta majorista i tindrà llibertat d’escollir com composa la seva elecció. Els preus de l’oferta majorista asseguraran la replicabilitat de l’oferta minorista de Telefónica i previndran situacions d’estrenyiment de marges, destaca la CNMC.

Per altra banda, l’explotació en exclusiva dels continguts que adquireixi Telefónica queda limitada a dos anys i a determinats tipus de finestres d’emissió, mentre que en altres finestres (com les emissions en vídeo sota demanda de pel·lícules i sèries) l’empresa no podrà adquirir continguts en exclusiva. Així mateix, per norma general, Telefónica no podrà adquirir drets exclusius d’emissió que no vagi a explotar. A més, haurà de limitar a tres anys la durada dels seus contractes d’adquisició de continguts i renunciar als drets d’adquisició preferent. Aquests compromisos sobre continguts no són aplicables a les produccions pròpies.

Addicionalment, Telefónica es compromet a emetre en la seva plataforma de televisió de pagament, sota determinades condicions, els canals editats per tercers operadors; a més, no en podrà adquirir drets d’emissió exclusiva.

Compromisos relacionats amb l’accés a la xarxa d’internet de Telefónica

Els compromisos aprovats permeten que els proveïdors de televisió de pagament per internet puguin accedir als clients de banda ampla de Telefónica en condicions que els deixincompetir eficaçment, remarca Competència. L’operadora es compromet així a prestar un servei d’accés a la seva xarxa d’internet a l’Estat amb capacitat i garanties de qualitat suficients a altres operadores, i garantirà almenys tres rutes d’accés amb una congestió que no potsuperar el 80%.

A més, Telefónica es compromet a no dur a terme tècniques de gestió de xarxa i trànsit que puguin degradar de forma discriminatòria el flux de dades de vídeo o similar de tercers a través de la seva xarxa d’internet, així com a negociar en termes equitatius, raonables, transparents, objectius i no discriminatoris acords d’interconnexió per al lliurament del contingut audiovisual als seus usuaris finals de banda ampla fixa o mòbil.

Antecedents

La compravenda del 56% de Canal+ a Telefónica es va tancar el juny de 2014 per 750 milions d’euros. Després que la Comissió Europea passés el cas a la CNMC, l’organisme va resoldre en primera instància que l’operació de concentració podria “obstaculitzar significativament” la competència.

El 12 de novembre del 2014 es va iniciar la segona fase de procediment, i el passat 25 febrer Telefónica va presentar una proposta de compromisos per “resoldre els obstacles per mantenir la competència efectiva derivats de l’operació de concentració”. En el marc de la tramitació, l’operadora de telecomunicacions ha anat modificant la seva proposta inicial, fins que el 14 d’abril va presentar una quarta versió que la CNMC ha considerat “adequada” per autoritzar l’operació.