El Departament de la Presidència està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova un nou Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que determini la seva ordenació, estructura i gestió.

Per tal de permetre la participació a la ciutadania en el procés, el Projecte de decret s’ha sotmès a informació pública. Es poden presentar observacions, suggeriments i al·legacions al Projecte de decret fins al 19 d’agost.

L’Executiu argumenta la modificació per la necessitat d’actualitzar el marc normatiu del DOGC als principis i les obligacions en l’actuació administrativa que s’han anat introduint en l’ordenament jurídic. A més, assenyala que l’experiència de la gestió dels darrers anys “ha fet palesa la necessitat de revisar determinats aspectes del procés de publicació, tot simplificant el procés i donant resposta als nous requeriments”.

Per altra banda, també s’ha constatat que amb la nova regulació es pot “incidir en l’adequació formal i lingüística dels documents publicats i en l’increment de la seguretat jurídica de la publicació oficial”.

Presidència afegeix que un dels aspectes remarcables d’aquesta nova regulació és la modificació de l’estructura del DOGC per facilitar l’accés de la ciutadania als documents i adaptar-la millor a determinades necessitats dels emissors; d’aquesta estructura en resultaria la creació d’un suplement d’anuncis de notificació.

Per altra banda, el projecte de nou reglament assumeix els avantatges de l’evolució tecnològica en els diferents aspectes del procés d’edició, publicació i difusió del DOGC, la qual cosa “té una positiva incidència en la qualitat i transparència de la publicació oficial, enforteix l’administració electrònica i contribueix a l’eficiència administrativa”.

Finalment, el nou text també deroga determinades normes relacionades amb la publicació del DOGC que no són aplicables actualment.