El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores de dues línies de subvencions a projectes d’empreses privades: una per a mitjans digitals i impresos, i una altra per a ràdios i televisions.

En ambdós casos, el Govern argumenta que la constant evolució experimentada pels mitjans “ha deixat enrere la realitat monoproducte” de principis dels anys 2000. “Cada cop són més les empreses que gestionen productes en diversos formats i els mitjans que s’expressen des de diverses plataformes”, assenyala al respecte.

Aquest nou escenari ha portat a una reflexió sobre l’orientació de l’actuació de foment, la conclusió de la qual és que “cal superar la consideració de cadascun dels tipus de mitjans de comunicació com una indústria separada per adoptar una orientació més àmplia i flexible, adreçada al producte amb independència del mitjà de difusió”.

Així doncs, s’ha optat per unificar les subvencions a projectes de mitjans digitals i impresos en una sola línia, i les que anteriorment s’adreçaven separadament a ràdios i televisions en una altra per a mitjans audiovisuals.

Premsa

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport paper

El Govern considera que la situació de crisi en els mitjans provocada per la pandèmia de la covid-19 s’ha d’abordar a partir de quatre objectius: l’enfortiment de l’estructura empresarial, l’elaboració de continguts de qualitat en català o aranès, l’exploració de noves vies d’ingressos, i la inversió en tecnologia. Alhora, l’elaboració de continguts de qualitat “requereix recuperar i professionalitzar les plantilles, mitjançant la creació de llocs de treball i l’aposta per periodistes ben formats”, puntualitza.

Però per fer front amb “caràcter immediat” als problemes amb què es troben els mitjans, excepcionalment s’han suprimit els ajuts per a l’edició de noves publicacions, per considerar que és preferible reforçar les ja existents, i s’ha augmentat el percentatge màxim de la quantia de les subvencions.

Així doncs, les actuacions subvencionables en aquesta línia, són:

 • Projectes per a l’edició de nous continguts addicionals, originals i propis, a una publicació ja existent.
 • Projectes per a l’edició en llengua catalana o aranesa d’una publicació ja existent.
 • Projectes per al redisseny de capçaleres ja existents.
 • Projectes per a millores en l’edició, la distribució i la promoció (en el cas de premsa en suport paper).
 • Projectes que impliquin la creació de continguts exclusius per a subscriptors de la publicació (en el cas de mitjans digitals).
 • Projectes que impliquin l’enfortiment de l’estructura empresarial.
 • Projectes de formació dels professionals.
 • Projectes que impliquin una innovació o millora substancial en l’aplicació o en l’ús de les noves tecnologies.
 • Projectes per a activitats externes vinculades a l’espai de comunicació.

Les bases estableixen com a requisits dels projectes que s’han de realitzar totalment durant l’any de la convocatòria, la llengua vehicular ha de ser el català o l’aranès, i han de complir les normes sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual. A més, s’ha d’acreditar una plantilla mínima de tres persones amb jornada completa.

També consten com a requisits complir amb el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes, i promoure “un tractament dels continguts que respecti la dignitat de les persones com a subjecte periodístic i humà d’acord amb els principis de la professió periodística a Catalunya, una imatge plural dels dos sexes al marge d’estereotips sexistes i un ús no sexista dels llenguatges”.

La quantia de les subvencions no pot superar mai el 70% del pressupost total de l’activitat subvencionada.

Mitjans audiovisuals

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l’espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o de televisió

La unificació en una sola línia és un primer pas per orientar aquests ajuts a mitjà-llarg termini cap a la producció de continguts sigui quin sigui el seu format. “Perquè això sigui possible, cal, a curt termini, donar suport a les empreses del sector tant per a projectes individuals com per a projectes col·lectius que impulsin les seves aliances, empresarials, econòmiques, socials, etc. per tal que introdueixin els ajustaments necessaris per adaptar-se a aquests freqüents canvis”, assenyala el Govern.

Uns objectius que, remarca, “són indestriables de la professionalització dels mitjans”. Per aquest motiu, els ajuts també tenen com una de les seves finalitats impulsar la creació de llocs de treball qualificats per tal de millorar la qualitat de les emissions, en un context d’incessant evolució tecnològica.

Les actuacions subvencionables en aquesta línia d’ajuts, són:

 • Projectes que impliquin una innovació o millora substancial en la digitalització de l’equipament de realització, enregistrament i edició de so; l’adaptació de les infraestructures.
 • Projectes de formació dels professionals en el camp tècnic, acadèmic, de gestió empresarial o comercial, de perspectiva i impacte de gènere, o d’altres d’interès per al sector.
 • Projectes basats en aliances entre les empreses dels mitjans de comunicació que enforteixi el teixit empresarial de l’àrea geogràfica on estiguin ubicades.
 • Projectes relacionats amb l’elaboració de continguts nous, informatius, d’actualitat, propis, originals i en català o aranès.
 • Projectes adreçats a afavorir la transició tecnològica cap a la televisió d’alta definició.

Les bases estableixen com a requisits dels projectes que s’han de realitzar totalment durant l’any de la convocatòria, la llengua vehicular ha de ser el català o l’aranès, i han de complir les normes sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual. A més, s’ha d’acreditar una plantilla mínima de tres persones amb jornada completa.

També consten com a requisits complir les normes vigents a Catalunya en matèria d’oferta, continguts i publicitat en la programació; complir amb el Codi Deontològic, i promoure “un tractament dels continguts que respecti la dignitat de les persones com a subjecte periodístic i humà d’acord amb els principis de la professió periodística a Catalunya, una imatge plural dels dos sexes al marge d’estereotips sexistes i un ús no sexista dels llenguatges”.

La quantia de les subvencions no pot superar mai el 70% del pressupost total de l’activitat subvencionada.