El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha aprovat iniciar els treballs per crear un arxiu que reuneixi els fons audiovisuals històrics del País Valencià. Actualment, aquests fons es troben dispersos i sense cap classificació i catalogació única que faciliti la seva localització i l’accés públic.

El CACV ha encarregat a la Universitat de València l’elaboració d’una proposta de disseny per a l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Aquesta hauria d’incloure els elements a integrar; els mitjans materials i personals necessaris; els mecanismes d’accés i requisits digitals; les bases del sistema de protecció, conservació, tractament, difusió i accés als fons documentals; els termes de cessió per a la difusió i explotació, i les fases o etapes a seguir per culminar el projecte, entre d’altres.

L’ens regulador assenyala que el futur arxiu ha de permetre coordinar els fons audiovisuals de la Generalitat i les seves institucions, especialment els de l’Institut Valencià de Cultura; els de Radiotelevisió Valenciana i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, així com els de les diferents diputacions i altres institucions públiques i privades que vulguin adherir-s’hi.

Alfabetització audiovisual

El Consell de l’Audiovisual també ha aprovat la producció i la realització d’una sèrie de vídeos divulgatius d’alfabetització mediàtica dirigits al públic general que realitzarà la Universitat Jaume I de Castelló. Aquesta acció es desenvoluparà en el marc de la Càtedra de Cultura Audiovisual i Alfabetització Mediàtica constituïda al febrer per RTVE i la UJI.

L’objectiu d’aquesta primera sèrie de vídeos és aprofundir en l’educació mediàtica de la població, facilitant l’accés a espais i materials que puguin afavorir el coneixement del que representen els consells de l’audiovisual i el sistema audiovisual en conjunt; informar i alertar sobre el llenguatge audiovisual i els usos que se’n deriven; desenvolupar un sentit crític davant dels seus continguts, i dotar d’eines la ciutadania per fer front als nous entorns comunicatius.