A proposta de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i del vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, el Govern ha aprovat autoritzar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals redueixi el capital social de 25.010.315 euros a 516.120 per “restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues”, tal com va acordar l’ens públic el 12 de juny.

La reducció s’efectua mitjançant la disminució del valor nominal de cadascuna de les 21.505 accions que componen actualment el capital social de la societat, que queda fixat en 24 euros per acció.

En la sessió de control parlamentari de juny, la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, va atribuir el “desequilibri patrimonial” al retorn de les pagues extraordinàries que els treballadors públics van deixar de percebre els anys 2013 i 2014, acordat pel Govern i els sindicats el passat desembre. “Degut a aquest acord, la Corporació ha hagut de registrar com a despesa de 2018 les obligacions futures derivades d’aquest concepte per import de 15,9 milions”, va assenyalar. És a dir, s’ha imputat al pressupost de 2018 la despesa que s’anirà fent de 2019 a 2022.

Això ha generat unes pèrdues comptables de 12,7 milions, deixant el patrimoni net de l’empresa en 7,4 milions. “Com que aquesta xifra està per sota dels dos terços del capital social, que és de 25 milions, la societat està en situació de desequilibri patrimonial”, va explicar Llorach.

En la seva intervenció, la presidenta en funcions va insistir que aquesta provisió “és únicament a efectes comptables, no pressupostaris” (que el 2018 es va tancar sense dèficit). “A mesura que aquesta despesa sigui finançada per les aportacions de la Generalitat de 2019, 2020, 2021 i 2022 per fer front als pagaments previstos, es revertirà la provisió efectuada i es generaran beneficis pel mateix import”, va afegir.

La provisió d’aquesta despesa és una obligació legal per a l’aprovació dels comptes de 2018 i “no té cap altre efecte en l’empresa”, segons va afirmar Núria Llorach.

Compensació de pèrdues

A més de la reducció del capital social, el Govern també ha autoritzat la Corporació a compensar les pèrdues del compte Resultats d’exercicis anteriors del passiu del balanç amb càrrec al compte Reserves, per un import de 23.246,14 euros, i amb càrrec al compte Altres aportacions socis, per 32.117.632,02 euros.