Diverses associacions de mitjans privats es mostren disconformes amb el Projecte de llei del joc que tramita el Govern espanyol. En concret, critiquen que la normativa restringeixi “arbitràriament” la publicitat del joc; que s’exigeixin responsabilitats administratives i fiscals als mitjans, i que es retardi la inserció d’anuncis fins que l’autoritat competent els autoritzi.

Per això, l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE), l’Associació Espanyola de Ràdio Comercial (AERC), l’Associació de Revistes d’Informació (ARI), i la Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA) han demanat a les Corts que s’incorporin les corresponents esmenes al Projecte de llei.

Segons el text actual, si l’anunciant d’un joc no té títol habilitant i està al marge de la legalitat, el mitjà on s’anunciï podrà ser sancionat per infracció greu amb una multa d’entre 100.000 i un milió d’euros. A més, si l’anunciant no pagués impostos, s’exigiria al mitjà on hagués inserit publicitat responsabilitat solidària, cosa que les organitzacions consideren que “no té sentit”.

Les associacions esmentades demanen que la comprovació sobre la legalitat dels anunciants de jocs i els mitjans on es poden anunciar correspongui a l’Administració, i que els possibles principis d’autoregulació sobre títols habilitants siguin assumits pels anunciants.

Segons argumenten, els mitjans “només poden ser responsables per la seva activitat quant a suports, però està fora de sentit jurídic sotmetre’ls a una responsabilitat fiscal que no els és exigible”.